Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
 • Leczenie w najwyższych standardach
 • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
 • Indywidualne podejście do Pacjenta
 • Chronimy środowisko naturalne

Udostępnianie dokumentacji medycznej


 1. Podmiot Leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie, upoważnionym organom .
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna może być udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
  • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (czyt. objaśnienia str. 2 Wniosku o udostępnienie dokumentacji)
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 4. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu.
  Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 6. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.
 7. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 6 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.
  W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 8. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 9. Dokumentacja wydawana jest bez zbędnej zwłoki.
 10. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

  Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
  - w okresie 01.03.2024 - 31.05.2024

  1 strona wyciągu albo odpisu 

  1 strona kopii albo wydruku

  Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

  maks. 0,002
  przeciętnego wynagrodzenia

  maks. 0,00007
  przeciętnego wynagrodzenia

  maks. 0,0004
  przeciętnego wynagrodzenia


  IV kwartał 2023 r.
  7.540,36 zł

  15,08 zł

  0,53 zł

  3,02 zł

   

   

  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
 11. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.
 12. Pierwsza kopia zgodnie z Ustawą o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (całość lub jej część) udostępniona jest bezpłatnie.

ZAŁĄCZONE PLIKI:

Do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiednik.

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2024 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2024 Twórcy.pl