Rozmiar czcionki: Czcionka Czcionka + Czcionka ++ | Wersja strony: Wersja standard Wersja z kontrastem 1 Wersja z kontrastem 2
Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów - strona główna
 • Leczenie w najwyższych standardach
 • Nowoczesne pracownie diagnostyczne
 • Indywidualne podejście do Pacjenta
 • Chronimy środowisko naturalne

Udostępnianie dokumentacji medycznej


 1. Podmiot Leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie, upoważnionym organom .
 2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
  • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii (czyt. objaśnienia str. 2 Wniosku o udostępnienie dokumentacji)
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
 4. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie uprawnionego organu lub podmiotu.
  Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 5. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 6. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej.
  W przypadku nie wyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 7. Do wniosku należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.
 8. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 7 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej.
  W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 9. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 10. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 11. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

  Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
  - w okresie 01.06.2018 r. - 31.08.2018 r.

  1 strona wyciągu albo odpisu 

  1 strona kopii albo wydruku

  Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

  maks. 0,002
  przeciętnego wynagrodzenia

  maks. 0,00007
  przeciętnego wynagrodzenia

  maks. 0,0004
  przeciętnego wynagrodzenia


  I kwartał 2018 r.
  4622,84 zł

   

  9,25 zł

  0,32 zł

  1,85 zł

   

   

  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.
 12. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.

 

 

ZAŁĄCZONE PLIKI:

Do otwarcia pliku wymagany jest program Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiednik.

Wersja do druku
Layout (c) 2013 by: Krzysztof Gawliczek
Copyright © 2013-2018 Podmiot Leczniczy Zakonu OO. Kamilianów
Oparto o skrypt: SmodCMS v.5.03  »  © 2005-2018 Twórcy.pl